LE JARDIN DE CHOUI ET LEIA

LE JARDIN DE CHOUI ET LEIA

DIPTERESEristalis pertinax
Eristalis pertinax

Xanthogramma pedissequum
Xanthogramma pedissequum

Scaeva selenitica
Scaeva selenitica

Scaeva pyrastri
Scaeva pyrastri

Platycheirus albimanus
Platycheirus albimanus

Melanostoma scalare
Melanostoma scalare

Melanostoma mellinum
Melanostoma mellinum

Epistrophe eligans
Epistrophe eligans

Chrysotoxum cautum
Chrysotoxum cautum

Bibio femoralis
Bibio femoralis

Geomyza tripunctata
Geomyza tripunctata

Sciara sp.
Sciara sp.

Bradysia sp.
Bradysia sp.

Pseudacteon sp.
Pseudacteon sp.

Pelidnotera fuscipennis
Pelidnotera fuscipennis

Chironomus sp.
Chironomus sp.

Cecidomyiia sp.
Cecidomyiia sp.

Celyphus sp.
Celyphus sp.

Orthocladiinae sp.
Orthocladiinae sp.

Phaonia tugurorium
Phaonia tugurorium